Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door JVR Design, gevestigd te Someren, hierna te noemen: ‘JVR Design’.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van JVR Design.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van JVR Design afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door JVR Design of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Gegevens in drukwerken verstrekt door JVR Design zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden JVR Design niet. 

Artikel 3 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van JVR Design binden de laatste niet, voor zover ze door JVR Design niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor JVR Design door zijn schriftelijke bevestiging.
4.2 Elke met JVR Design aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat JVR Design van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door JVR Design bij de aanbieding verstrekt, zijn voor JVR Design niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan. 

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
5.1 JVR Design aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
5.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van JVR Design onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 

5.3 Algemene voorwaarden worden slechts door JVR Design aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden. 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Op alle door JVR Design verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JVR Design.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven onvervreemdbaar eigendom van JVR Design en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd JVR Design zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
6.4 Alle overeengekomen geleverde producten door JVR Design blijven eigendom van JVR Design zolang de overeengekomen prijs niet volledig voldaan is door opdrachtgever . 

Artikel 7 Leveringstermijnen
7.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever JVR Design schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor JVR Design zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 

Artikel 8 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”. 

Artikel 9 Prijzen
9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
9.3 JVR Design is gerechtigd om buiten de geldingsduur van 30 dagen van de offerte prijs wijzigingen toe te voegen wegens eventuele prijsstijgingen. Bij ondertekening van de offerte binnen de geldende 30 dagen staat de weergegeven prijs in de offerte definitief vast, eventuele prijsstijgingen die na deze periode plaats vinden mogen in geval van een geldende ondertekening door opdrachtgever niet meer toegepast worden door JVR Design. 

Artikel 10 Aanbetaling JVR Design is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 35% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van JVR Design de 3 15.3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door JVR Design doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring. 

Artikel 11 Annuleren
11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door JVR Design reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens JVR Design gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan JVR Design als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht JVR Design te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt JVR Design zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 Vervoer De verzending geschiedt op de wijze als door JVR Design aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. In de offerte zal ten alle tijden aangegeven worden of de prijs inclusief of exclusief de transport/het vervoer is. De informatie vermeld zoals vermeld in de offerte is in dat geval kloppend. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 JVR Design is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. h. Eventuele invloed van omstandigheden zoals o.a. het gaan uitzetten of werken van een houtenvloer. Correcties/werkuren aan de ophanging of stalen deur zijn voor kosten van opdrachtgever mits deze correcties veroorzaakt zijn door omliggende omstandigheden i. Bij het plaatsen van een deur op door JVR Design geconstateerde onstabiele wand overlegt JVR Design ten alle tijden met opdrachtgever of zij het proces verder willen voortzetten. Alle deuren die door JVR Design geplaats worden in deze wand, zijn dus in overleg en goedkeuring van opdrachtgever. Eventuele correctie/werkkosten aan de deur die in een later stadium plaats vinden door onstabiliteit van de wand zijn voor de opdrachtgever.
13.2 JVR Design is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van JVR Design of van hen, die door JVR Design te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
13.3 JVR Design zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
13.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van JVR Design. 13.5 Ten behoeve van het inmeten c.q. monteren garandeert de opdrachtgever aan JVR Design vrije toegankelijkheid van de ruimten alwaar JVR Design moet zijn om het geleverde te plaatsen, vrij van hinder (als werklieden, bouwafval etc.) en deze ruimten dienen goed bereikbaar te zijn. Indien JVR Design vanwege ondeugdelijk werk van derden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is of enige andere oorzaak, het door hem geleverde niet kan inmeten en/of monteren, dan wel er vertraging optreedt, dan vrijwaart opdrachtgever JVR Design ter zake volledig en zal JVR Design de daaraan verbonden kosten op de opdrachtgever kunnen verhalen. 

Artikel 14 Garantie Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek resp. importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Garantie bieden wij volgens de algemene voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie aangeduid als METAALUNIE VOORWAARDEN.
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen: a. alle transport- of verzendkosten; b. kosten voor demontage en montage; c. reis- en verblijfkosten.
14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: – normale slijtage; – onoordeelkundig gebruik; – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; – installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; – gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; – gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. b. Geen garantie wordt gegeven op: – geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; – het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; – onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 

Artikel 15 Materialen
15.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
15.2 Goederen die JVR Design tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
15.3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door JVR Design doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring. 

Artikel 16 Verplichtingen van de opdrachtgever
16.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat JVR Design tijdig kan beschikken; a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van JVR Design; b. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen; c. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; d. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
16.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
16.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
16.4 Het inmeten kan plaatsvinden zodra het op te meten gebied voldoet aan de aangegeven eisen van JVR Design
16.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd of opnieuw uitgevoerd dienen te worden door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor JVR Design voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 

17 Reclame
17.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, JVR Design terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering JVR Design wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17.2 JVR Design dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17.3 Indien de reclame naar het oordeel van JVR Design juist is, zal JVR Design hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. 

Artikel 18 Meer en minderwerk
18.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
18.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
18.3 Door JVR Design te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden Opdrachtgever machtigt JVR Design om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door JVR Design gewenst tijdstip te laten uitvoeren. 

Artikel 20 Wijziging van de opdracht
20.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
20.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan JVR Design ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
20.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door JVR Design buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

Artikel 21 Overmacht
21.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar JVR Design of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van JVR Design, ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van JVR Design, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor JVR Design overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
21.2 JVR Design is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud
22.1 Zolang JVR Design geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van JVR Design.
22.2 JVR Design heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn 4 verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
22.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Oplevering
23.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop JVR Design dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
23.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke JVR Design niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld. 

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding
24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal JVR Design ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien: a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. JVR Design heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c. De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d.De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24.3 JVR Design is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door JVR Design reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van JVR Design op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling
25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.2 JVR Design is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25.3 JVR Design is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de Staffel Buitengerechtigde Incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat JVR Design zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 26 Toepasselijk recht
Op alle door JVR Design gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

Artikel 27 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van JVR Design, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

 

 

Jouw wens wordt realiteit Sluiten

Maak een afspraak in onze showroom
en laat je inspireren voor alle mogelijkheden

Maak je afspraak